مهر شهر

قارچ ارگانیک مهر شهر  با تکیه بر مدیریت اکوسیستم، حفظ سلامت آب، خاک، گیاهان و انسان بدون استفاده از مواد شیمیایی مصنوعی تولید می شوند.