مزرعه فدک

مزرعه ارگانیک فدک قم – سید احمد بلندنظر

روغن زیتون فرابکر ارگانیک فدک

زیتون درجه یک ارگانیک فدک

سیرترشی 5 ساله ارگانیک فدک