پسته بارانی

بارانی تولید کننده بزرگ پسته ارگانیک در ایران و خاورمیانه میباشد. مزرعه بزرگ پسته بارانی در شهر مامونیه شهرستان زرندیه هست که قبل ها به دشت آدمخوار معروف بوده!

پسته بارانی دارای گواهی های بین المللی ارگانیک میباشد.